GRAVFERD

Gravferd er det siste familie, menighet og lokalsamfunn kan gjøre for en som er død. I gravferden følger vi en vi har vært forbundet med i livet det siste stykket av veien. 

Å holde gravferd i kirken er å stanse en stund på veien mot graven for å minnes den som er død, takke for alt det gode som har vært, og minne hverandre om at dåpsløftet holder i liv og død. «Sammen vil vi overlate ham/henne i Guds hender», sier presten i gravferden. Våre handlinger kan ikke gjøre noe for den som er død, men vi legger minnene våre, følelsene våre, og omsorgen og ansvaret vi har hatt som medmennesker og med kristne i Guds trygge hånd.

Her finner man både litt informasjon rundt det å skulle organisere gravferd, og det å skulle ha ansvaret for et gravsted.

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har vedtatt å opprette et blomsterfond til forskjønnelse av de fire gravplassene i Averøy kommune.

I mange år har et slikt blomsterfond vært til god nytte for forskjønnelsen av gravplassene i Eide, og menighetsrådene og fellesrådet i Averøy er enige om å lage en forsøksordning over tre år her hos oss også. Ved bisettelser og begravelser gis familie, venner og kjente som mulighet til å gi en minnegave til blomsterfondet som et alternativ til blomster. De som gir en slik gave, får navnet skrevet inn i en protokoll som overleveres de pårørende i forbindelse med gravferden. Minnegavene øremerkes til forskjønnelse av det gravstedet der avdøde stedes til hvile: til blomster, benker, oppgradering av vannkanner, vogner, og annet som gjør kirkegården til et godt sted for pårørende, men som ikke faller inn under den vanlige driften av gravplassen.

Den som vil gi en minnegave til blomsterfondet, gjør følgende:

  1. Formidler ønsket skriftlig til kirkekontoret, enten via e-post eller på eget skjema. Skjemaet finnes tilgjengelig på kommunens servicekontor, på kirkekontoret og på kirkeniaveroy.no.
  2. Meldingen må inneholde navn på avdøde, og hvem hilsenen skal være fra.
  3. Utfylt skjema/melding må leveres kirkekontoret senest kl. 12.00 dagen før gravferden.
  4. Oppgitt gavebeløp overføres samme dag til Averøy blomsterfond, konto 3930.06.40595, og merkes med avdødes navn.

Mer informasjon om ordningen finnes i vedlagte dokumenter.

Ordningen gjøres gjeldende fra 15. august 2017. 

Spørsmål kan rettes til kirkevergen i Averøy.

Kontakt oss

Når noen dør

Når et dødsfall skjer vil det under normale omstendigheter være omsorgspersoner for den avdøde som tar kontakt med de øvrige pårørende. De nærmeste – gjenlevende ektefelle, barn, foreldre – bestemmer hvilket begravelsesbyrå man vil ha kontakt med og i hvilken grad byrået skal involveres i planleggingen.

Bruker man begravelsesbyrå, er det ofte byrået som tar kontakt med kirken. På Averøy kontakter man kirkevergen, som da gjør de nødvendige forberedelsene og avtaler tid og sted for gravferden. Det er vanligvis en av prestene på Averøy eller presten på Eide som forretter i gravferd på Averøy. Averøy og Eide er et samarbeidsområde, og det er vanlig at prestene har tjenesteuker.

Det skal ikke gå mer enn 8 dager fra et dødsfall inntreffer til gjennomført gravferd eller kremasjon. Det er ikke en ønskelig situasjon å måtte utsette gravferd, men Averøy kirkelige fellesråd kan innvilge utsettelse dersom det foreligger særskilte grunner til dette.

Planlegging av begravelse

Forrettende prest tar tidlig kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for de pårørende, og avtaler å møte de nærmeste til en eller flere sorgsamtaler. I denne fasen er det naturlig å snakke mye om begravelsen, valg av salmer, musikalske innslag ved solister eller kantor, innhold i minnetale og pårørendes medvirkning.

De siste årene ser vi oftere at en del mennesker før sin egen bortgang har ytret ønsker om sin egen begravelse. Dette kan være en lettelse for de som skal planlegge begravelsen, men det er også en utvikling vi i kirken ikke ser som udelt positiv. Først og fremst ønsker vi alltid å støtte de sørgende og etterlatte i de ønsker de har for sørgeseremonien i kirken.

Blomster, salmehefte, annonse m.m.

Byråene trykker gjerne opp salmehefter dersom man ikke vil benytte salmebøkene som er i kirkene. Annonse i avisen, blomster i kirken eller minnegave er spørsmål vi i størst mulig grad overlater til pårørende å avgjøre, eventuelt sammen med et byrå.

Feste av grav

De første tjue årene er det gratis å holde et gravsted i den kommunen der avdøde bodde. Etter den tid – og hvis det skal festes en dobbelgrav – betales en avgift på kr. 100,- pr. år (fra 2014). Denne avgiften faktureres den som står som ansvarlig fester. Det betales for ti år av gangen.

Det er kommunestyret i Averøy som fastsetter satsen for festeavgiften. Beløpet kan indeksreguleres årlig med konsumprisindeksen.

Har du spørsmål om gravstedene i Averøy kommune?

Ta kontakt med assisterende kirkeverge Rolf Rånes - kontaktinformasjon finner du her.

Avtale om stell av grav

Det er mulig å inngå avtale med Averøy kirkelige fellesråd om stell av grav.

Det er fastsatt nye satser fra 2017, og utarbeidet et nytt skjema.


Stellavtale faktura eller forskuddsbetaling.pdf (89.29 KB)