Ledige stillinger

Averøy kirkelige fellesråd har ledige stillinger som trosopplærer, klokker, kirketjenervikar og renholder!

Ledige stillinger i Kirken i Averøy (Averøy kirkelige fellesråd) våren 2022:

 

Prosjektstilling / vikar i trosopplæringen i Averøy, inntil 75 %

Varighet: Prosjektstilling (pkt. 1 og 2 under ) to til tre år, vikariat (pkt. 3 og 4) ett år.
Tiltredelse: Helst 1. august 2022, men dette kan avtales nærmere

Ønsket stillingsstørrelse fylles opp i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. Engasjement i prosjektstilling, inntil 20%: Styrke arbeidet med koordinering, planlegging og gjennomføring av eksisterende trosopplæringstiltak. Lede organisering og gjennomføring av tiltakene i trosopplærings-planen. Rekruttere og følge opp frivillige til gjennomføring av enkelte tiltak, drive nødvendig koordinering med menighetsråd og trosopplæringsutvalg. Delta på koordineringsmøter / stabsmøter ved behov.
 2. Engasjement i prosjektstilling, inntil 10 %: Utarbeide nye tiltak for ungdom etter konfirmasjonsalderen. Trosopplæringen i Averøy ønsker å nå bredt ut til ungdom i alderen 14/15 – 18 år (etter konfirmasjonsalderen). Arbeide med å få utarbeidet flere ulike tilbud, teste dem ut, gjennomføre, evaluere og videreutvikle tilbudene i de 2-3 kommende skoleårene. Målet er å få opp nye ideer på bordet, som kan bli til slitesterke, relevante og gode tiltak som tiltaler ungdommen, og som kan brukes flere år og videreutvikles.  Noe kveldsarbeid må påregnes.
 3. Vikariat i 10 – 15%: Koordinering av konfirmantarbeidet. Planlegge og koordinere arbeidet med undervisningsgrupper, løpende koordinering og kontakt med konfirmanter og foreldre gjennom året, organisering mht. avslutning av konfirmantåret. Invitere til neste års konfirmanter. Noe undervisning av konfirmantene må påregnes.
 4. Vikariat i inntil 30%: Vikar for trosopplærer. Det vil være mulig å gå inn som vikar for trosopplærer, og da overta alt ansvaret for trosopplæringen i Averøy. Innenfor dette området vil ansvaret for selve gjennomføringen av de aller fleste eksisterende trosopplæringstiltakene ligge (alene eller i samarbeid med andre), ansvar for å følge opp, evaluere og videreutvikle trosopplæringsplanen for Averøy sammen med trosopplæringsutvalget, samt årlig rapportering til Den norske kirke. Det tilligger også stillingen og kalle inn til og delta på møter med trosopplæringsutvalget noen ganger pr år.

Vi ser etter deg som:

 • er ryddig og jobber systematisk, har gode rutiner og liker struktur
 • tar ansvar, og setter i gang avtalt arbeid på eget initiativ til riktig tid.
 • har pedagogisk kompetanse. Dette vil bli vektlagt mht. punkt 1, 2 og 4 i stillingen
 • er litt kreativ og idérik, kunne drive fram ditt eget arbeid.
 • er glad i barn og ungdom, og kommunisere godt med dem.

Den som blir tilsatt blir en del av en livlig og engasjert stab. Du kommer til å jobbe tett sammen med sokneprest, kapellan (og evt. trosopplærer). Stillingen rapporterer til trosopplæringsutvalget og kirkevergen. Den som tilsettes kan jobbe en del hjemmefra, men er på kontoret på Bruhagen 1-2 dager pr. uke. Den som tilsettes, må kunne fremlegge politiattest.

Trosopplæringsutvalget er opprettet av menighetsrådene på Averøy, og har fått mandat til å stå for trosopplæringsarbeidet på vegne av dem.

 

Klokker i Averøy, 10 % stilling, fast.

Tiltredelse: 1. august, eller etter nærmere avtale.

Klokker tilsettes med alle 3 soknekirkene i Averøy som arbeidssted, og medvirker på gudstjenester i gjennomsnitt 2 ganger pr mnd. Dette avtales iht. vedtatt gudstjenesteplan, mht. ekstra behov i gudstjenesten, osv. Resterende del av stillingen består av administrativt arbeid knyttet til å koordinere og utvikle den frivillige klokkertjenesten i menighetene, samt oppfølging og opplæring av disse. Arbeidsplan settes opp med utgangspunkt i vedtatt gudstjenesteplan i samarbeid med soknepresten og kirkevergen som er arbeidsgiver. Den som tilsettes, må kunne fremlegge politiattest.

Arbeid på helg og noen kvelder må påregnes.

 

Tilkallingshjelp /-vikar som kirketjener

Tiltredelse: Snarest / ved behov

Vi ønsker å knytte til oss en person på tilkalling som kirketjener. Oftest behov knyttet til frihelger for de faste ansatte og ved ferieavvikling.

Stillingen:

 • Avløse som kirketjener på enkeltarrangement ved behov. Være til stede under selve gjennomføringen av gudstjenesten / konserten / gravferdsseremonien.
 • Klargjøre i forkant av gudstjenesten / konserten / gravferdsseremonien ved behov ( ferieavvikling, sykdom mm.)
 • Tilsettes med alle 3 soknekirkene i Averøy som arbeidssted.
 • Avlønnes på timebasis iht. gjeldende tariffsatser
 • Arbeid på helg må påregnes

 

Renholdsarbeider

Tiltredelse: Så snart det lar seg gjøre.

Vi har behov for å sette ut noen renholdstjenester knyttet til kirkekontoret på Bruhagen, og bruken av Bruvoll bedehus. Renholdet gjelder kontorene til de ansatte, lunsj- og møterom, gang og toaletter, samt møtesaler og kjøkken på bedehuset.

Beregnet varighet: 2-4 timer pr uke etter nærmere rutinebeskrivelse

Arbeidet vil i utgangspunktet bli avlønnet på timebasis iht. gjeldende tariffsatser

 

Felles alle stillinger

Lønn og øvrige tilsettingsvilkår iht. gjeldende tariffavtale

NB! Søknadsfrist alle stillinger:­  Søndag 26. juni 2022. Dette er en litt kort frist, men vi ønsker å kunne foreta tilsetting før sommerferien dersom kvalifiserte søkere melder seg innen denne datoen.

I tilfelle det ikke har dukket opp kvalifiserte søkere innen fristen, oppfordres du uansett tidspunkt til å ta kontakt med oss dersom du skulle ha interesse for en av stillingene.

Kortfattet søknad, gjerne med CV, sendes til Averøy kirkelige fellesråd, på epost: kirkevergen@kirkeniaveroy.no innen fristen

Har du spørsmål knyttet til noen av stillingene, så ikke nøl med å ta kontakt med kirkeverge Kristian Futsæter på tlf 458 79 087 eller på epostadressen oppgitt over.

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

 

0
Feed